10 หลักสูตร AWS Lambda การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

"This post includes affiliate links for which I may make a small commission at no extra cost to you should you make a purchase."

online courses

ทีมนักรีวิวผู้เชี่ยวชาญของเราได้คัดกรองข้อมูลจำนวนมากและฟังวิดีโอเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้รายชื่อ 10 หลักสูตร AWS Lambda การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด.

10 หลักสูตร AWS Lambda การอบรม ชั้นเรียน และการสอนออนไลน์ ที่ดีที่สุด

ชื่อหลักสูตร นักเรียนที่ลงทะเบียน (จำนวน) รีวิว (จำนวน)
1. AWS Lambda and the Serverless Framework – Hands On Learning! ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา   31778+ 4683+
2. AWS Lambda & Serverless Architecture Bootcamp (Build 5 Apps) 20091+ 2652+
3. AWS Automation with boto3 of Python and Lambda Functions 4907+ 725+
4. AWS Lambda 2016 – The Complete Guide (With Hands On Labs) 5489+ 628+
5. AWS – Mastering Boto3 & Lambda Functions Using Python 2704+ 407+
6. Rocking AWS Serverless – A Real World Guide 2462+ 333+
7. Complete guide to AWS Step Functions 1767+ 273+
8. Building a Serverless AWS lambda API on AWS in java 1562+ 194+
9. Building Serverless Web Applications on AWS 1788+ 187+
10. Deploy Serverless Machine Learning Models to AWS Lambda 1616+ 174+

1. AWS Lambda and the Serverless Framework – Hands On Learning! โดย Stephane Maarek | AWS Certified Solutions Architect & Developer Associate หลักสูตร Udemy ตัวเลือกที่ดีที่สุดของเรา

“Develop and Deploy AWS Lambda Functions with Serverless, Learn Lambda Real World Integrations with Amazon Web Services”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 31778+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 4683+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

2. AWS Lambda & Serverless Architecture Bootcamp (Build 5 Apps) โดย “Riyaz Sayyad | AWS Certified Database Specialist, RIZMAXed by Riyaz Sayyad” หลักสูตร Udemy

“AWS Serverless with AWS Lambda, API Gateway, Amazon DynamoDB, Step Functions, SAM, the Serverless Framework, CICD & more”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 20091+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 2652+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

3. AWS Automation with boto3 of Python and Lambda Functions โดย Narendra P หลักสูตร Udemy

Learn how to automate AWS common tasks using boto3 and Lambda |aws|boto3|Python boto3 API | boto3 API |AWS Lambda

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 4907+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 725+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

4. AWS Lambda 2016 – The Complete Guide (With Hands On Labs) โดย “Ryan Kroonenburg, Ryan Scott Brown, Faye Ellis” หลักสูตร Udemy

“Learn how to write, deploy & manage your own AWS Lambda functions – to build amazing scalable, real-time cloud systems.”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 5489+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 628+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

5. AWS – Mastering Boto3 & Lambda Functions Using Python โดย Hari Kammana หลักสูตร Udemy

“Learn Boto3 & AWS Lambda, In one Course, Build Real Time Use Cases, With Hands On Examples”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2704+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 407+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

6. Rocking AWS Serverless – A Real World Guide โดย Rajdeep Saha | Cloud Architect @Fortune10 Company หลักสูตร Udemy

“Learn AWS Serverless Architecture, Lambda, API Gateway, DevOps, CI/CD, DynamoDB, SAM, Cloud9, Serverless Frameworks”

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 2462+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 333+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

7. Complete guide to AWS Step Functions โดย Yan Cui หลักสูตร Udemy

Master the art of serverless workflow orchestrate in AWS.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1767+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 273+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

8. Building a Serverless AWS lambda API on AWS in java โดย Dries Horions หลักสูตร Udemy

Build a productive serverless AWS Lambda API on the Amazon Web Services platform in hours for Java developers.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1562+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 194+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

9. Building Serverless Web Applications on AWS โดย “AWS, a subsidiary of Amazon.com” หลักสูตร Udemy

Key components you need to architect serverless solutions; Learn how to design and build serverless web applications

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1788+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 187+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

10. Deploy Serverless Machine Learning Models to AWS Lambda โดย Milan Pavlović หลักสูตร Udemy

Use Serverless Framework for fast deployment of different ML models to scalable and cost-effective AWS Lambda service.

ในขณะที่เขียนบทความนี้ มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้มากกว่า 1616+ คนและได้เขียนรีวิวไว้ 174+ รายการ

คลิกที่นี่เพื่อรับส่วนลด 95% จะมีการใช้ส่วนลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิก

Affiliate Disclosure

lavapools.com participates in various affiliate programs, and we sometimes get a commission through purchases made through our links.

Contact

+1 706-795-3714

USA

612 Riverside Drive, Danielsville, GA 30633